Tuesday, March 22, 2005

Denne nettsiden inneholder mailene utvekslet med Klassekampen.


TIL KLASSEKAMPEN 30/1-03:


Klassekampen

Vi har skrevet et innlegg om ”Hegge og Galtung” i fire
forskjellige versjoner:

A** Et innlegg (”Versjon 1”, vedlagt her) på 1300
tegn (med mellomrom) som henviser til en nettside
(www.innlegg.blogspot.com) som omtaler saken.

B** I tilfelle Klassekampen ikke ønsker en henvisning
til en nettside som er utenfor Klassekampens kontroll:
Da kan dere legge teksten (”Langversjon”, vedlagt
her) på www.innlegg.blogspot.com på en nettside
Klassekampen kontrollerer. ”Versjon 2” (vedlagt her)
kan da brukes. ”Versjon 2” er som ”Versjon 1”,
bortsett fra følgende tillegg: ”bortsett fra at
henvisningen her er til en nettside kontrollert av
Klassekampen, ikke av oss”. I ”Versjon 2” må dere
altså skifte ut ”www.innlegg.blogspot.com” med linken
til nettsiden hvor dere har lagt ”Langversjon”.

C** Et innlegg på 6000 tegn, dvs. en kronikk
(”Kronikk 1”, vedlagt i neste mail). Kronikken
inneholder en henvisning til den litt mer detaljerte
omtalen på www.innlegg.blogspot.com.

D** Som C, men her har vi strøket henvisningen til
www.innlegg.blogspot.com, i fall dere ikke ønsker noen
slik henvisning (”Kronikk 2”, vedlagt i neste mail).


Hvis vi kunne velge, ville vi først velge C, så D. A
og B er like gode for oss.

Innlegget er beklageligvis forsinket, det skyldes
bl.a. en lang juleferie. Den eneste som er kontaktet
før Klassekampen, er Dagbladet, som ble tilsendt A og
B på mandag, men som ikke svarte.


Adresser:

Kontaktperson:
Erik Thorvik
Minister Ditleffs vei 7A
0862 OSLO
Telefon dagtid: 22 18 18 02

Medforfatter:
Stig Riise Pettersen
Fjellmyr 68
5532 HAUGESUND
Telefon dagtid: 52 74 30 00


Vennlig hilsen
Erik ThorvikPS. Her følger mail-utvekslingen med Aftenposten:

< Se vedlegg 4. >

< "Versjon 1", jfr. punkt A ovenfor, var lik replikken som ble sendt til Dagbladet 27/1-03, bortsett fra at vi hadde lagt inn en innrømmelse før siste setning: "Vi burde ha sjekket denne henvisningen med Aftenposten. Når vi ikke gjorde det, burde Aftenposten ha kontaktet oss før de strøk noe, slik vi hadde bedt om, eller gjort et unntak." >


TIL KLASSEKAMPEN 31/1-03:


Klassekampen

Jeg viser til de to mailene i går med innlegg/kronikk
om "Hegge og Galtung". Jeg har nå pusset litt på
språket i kronikken. "Kronikk 1B" og "Kronikk 2B",
som er vedlagt her, erstatter hhv. "Kronikk 1" og
"Kronikk 2". Beklager.

Vennlig hilsen
Erik Thorvik


FRA KLASSEKAMPEN 31/1-03:


Hei,

og takk for kronikkframlegg! Klassekampen har svært stor pågang av kronikkar for tida og eg kan ikkje prioritera denne. Dette er eit ordskifte de har med Aftenpostens Per Egil Hegge, og høver best i den avisa, ikkje Klassekampen.

Beste helsing

Håkon Kolmannskog
Kronikk- og debattredaktør
KLASSEKAMPEN
Pb 9257 Grønland, 0134 Oslo
NORWAY
Tlf: +47 22 05 95 81
Faks: +47 22 05 95 80


TIL KLASSEKAMPEN 3/2-03:


Håkon Kolmannskog

Takk for svar!

I forrige mail skrev jeg at Dagbladet ikke hadde
svart. Det var riktig, snevert tolket, men ikke
dekkende, for jeg hadde ringt Dagbladet. Dagbladets
begrunnelse liknet på din. Denne begrunnelsen ønsker
jeg å kommentere:

Anta at Klassekampen hadde fått et innlegg med kritikk
av et firma. Anta at firmaets offentlig tilgjengelige
firmablad ikke hadde villet trykke innlegget. Ville
Klassekampen da ha svart at dette innlegget ”høver
best i” firmabladet (siden dette ”er eit ordskifte de
har med” firmaet)? Ikke hvis innlegget hadde
offentlig interesse. Klassekampen ville ha foretatt
en selvstendig vurdering - ikke minst fordi
firmabladet har et habilitetsproblem.

Anta at en annen avis heller ikke hadde villet trykke
innlegget. Ville det ha vært relevant for
Klassekampen? Nei, Klassekampen ville ha foretatt en
selvstendig vurdering.

I dette tilfellet er altså firmaet, firmabladet og den
andre avisen den samme. Gir det noen større grunn til
ikke å foreta en selvstendig vurdering? Nei, generelt
er det vel heller et problem at aviser er ”snillere”
mot hverandre enn mot andre firmaer/institusjoner
(jfr. Jens Stoltenbergs Aftenposten-innlegg 15.1,
”Hvem gransker granskerne?”).

Mht. den ”selvstendige vurdering”, her er noen
redigerte formuleringer fra mailene til Aftenposten:

1 Å unngå og å rette opp feil/forvrengninger (FF-er) i
egne spalter bør være første bud for en avis. Ikke
minst gjelder dette når FF-ene sverter noen (til og
med for å ha framsatt FF-er). Presseetisk verre
kommentar har ikke jeg sett – med mulig unntak av en
tidligere kommentar av Hegge.

2 Hovedpoenget er ikke de enkelte FF-ene, selv om de
fleste av dem er viktige nok i seg selv, men deres
antall. Pga. Aftenpostens strykning gir innlegget nå
inntrykk av at det ikke er andre nevneverdige FF-er i
Hegges kommentar enn de fire som ble sammenfattet i
innlegget. Alle disse fire gjaldt vel å merke samme
tema i kommentaren, mens fire av de fem utelatte
FF-ene gjaldt kommentarens to andre tema. Mht. disse
to temaene fungerer innlegget nå verre enn intet
innlegg, siden innleggets taushet om dem lett kan
tolkes som et samtykke til Hegges framstilling av dem.

3 Merknaden om Aftenposten på www.innlegg.blogspot.com
er viktig. Bl.a. er den et tegn på at Aftenposten
ikke har tatt inn over seg det presseetiske alvoret i
Gudmund Hernes’ drosjesak i 1999.

Et fjerde punkt: I et innlegg i Klassekampen 18. mars
i fjor framsatte Hegge to av de fem utelatte FF-ene.
Vårt innlegg er mao. også et motinnlegg til dette. Vi
har lagt inn en setning om dette i nye versjoner, se
nedenfor.

Bør innlegget vårt trykkes som kronikk eller innlegg?
For alt jeg vet kan det godt hende at det bør trykkes
bare som innlegg, det er uproblematisk. Men la meg
nevne, ikke minst som et argument for å få noe på
trykk: Hegges innlegg i Klassekampen dekket fire
spalter, derav et bilde av Galtung over tre spalter.
Det er like mye som kronikken i Klassekampen samme
dag, som hadde et bilde som derav dekket ca. en
spalte.


Vennlig hilsen
Erik Thorvik


PS. Vedlagt i denne og de to neste mailene er sju
filer. Alle bortsett fra ”Langversjon”, som er sendt
også tidligere, inneholder følgende setning: ”To av
de fem framsatte Hegge også i Klassekampen 18. mars i
fjor, i et innlegg om en konferanse.”

Følgende fire versjoner erstatter de forrige pga.
denne setningen, og KK er nå lagt til i navnet:

KKversjon 1 (1380 tegn med mellomrom) og KKkronikk 1
(6090 tegn): Henvisning til www.innlegg.blogspot.com
KKversjon 2 (1470 tegn): www.innlegg.blogspot.com må
skiftes ut med den nettsiden hvor Klassekampen har
lagt ”Langversjon”.
KKkronikk 2 (6060 tegn): Henvisningen til
www.innlegg.blogspot.com er strøket.

I tillegg har vi laget to kortversjoner av KKversjon 1
og KKversjon 2, kalt hhv. KKkort 1 (1040 tegn) og
KKkort 2 (1130 tegn). Forskjellen er det lite viktige
siste avsnittet, som i de to sistnevnte versjonene er
forkortet til: ”Aftenposten hadde strøket dette fordi
"henvisninger til egne og andres nettsteder som regel
fjernes fra artiklene”.”